Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS

Az Poolmaker Hungary kft (székhelye: 6721 Szeged Feketesas utca 28., adószáma: 27511204-2-06) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) az alábbi tájékoztatóval tesz eleget a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (a továbbiakban: „Rendelet”) szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

Jelen adatkezelési tájékoztató a egyedimedence.hu weboldal használatával és az oldalon keresztül bonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan ad tájékoztatást.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://smalldetails.hu/adatvedelem A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Poolmaker Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6721 Szeged Feketesas utca 28.

E-mail: info@egyedimedence.hu

Telefon: +36305017742

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységének megtervezése, végrehajtása és az egyes adatkezelési műveletek elvégzése során az alábbi alapelveket tartja szem előtt:

(1) A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

(2) Személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból lehet gyűjteni, azokat ezen célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni nem lehet. A Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”).

(3) Csak az adatkezelési cél szempontjából elengedhetetlenül szükséges adatokat szabad kezelni („adattakarékosság”).

(4) A kezelt személyes adatoknak pontosnak, naprakésznek kell lenniük és minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat törlése vagy helyesbítése haladéktalanul megtörténjen („pontosság”).

(5) A Társaság a kezelésében lévő személyes adatokat kizárólag az adatkezelési cél teljesüléséhez szükséges ideig kezelheti („korlátozott tárolhatóság”).

(6) Gondoskodni kell arról, hogy hogy a személyes adatok kezelése megfelelő technikai és szervezési intézkedések mellett történjen, biztosítva a személyes adatok biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet („integritás és bizalmas jelleg”).

(7) A Társaság a rá irányadó adatvédelmi jogszabályok alapján adatkezelőként felelős az (1) – (6) bekezdés szerinti alapelveknek való megfelelésért; további kötelezettsége pedig az, hogy mindenkor képesnek kell lennie e megfelelés igazolására is („elszámoltathatóság”).  

ADATKEZELÉSEK

WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím Kapcsolattartás.

Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

2. Az érintettek köre: A Webáruház weboldalán regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztrációhoz szükséges adatok a regisztráció törlésével azonnal. A szerződés (házhozszállítás) teljesítéséhez szükséges adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő ügyfélkapcsolati munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: – postai úton a 1106 Budapest, Fátyolka utca 4. címen, – e-mail útján az info@smalldetails.hu e-mail címen, – telefonon a +36304759993-as számon.

7. Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, mely lehetővé teszi az adatkezelést abban az esetben, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. További adatkezelési jogcím a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás, mely a megrendelést, azaz szerződést magába nem foglaló, a weblapon igénybe vehető egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódik.

8. Tájékoztatjuk, hogy

• a fent meghatározott személyes adatokat megadása kötelező, annak érdekében, hogy a rendelését teljesíthető legyen.

• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.  

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Szállítás

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, Európa u. 2. info@gls-hungary.com Telefonszám: +36 1 802 0265 https://gls group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat További csomagküldő szolgáltatók, az alább meghatározott tevékenységi körben.

3. A kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

4. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a szerződést megalapozó megrendelés teljesítése.

ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉSEK A BARION RENDSZERÉN KERESZTÜL

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok az Adatkezelőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013 2.

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Barion Payment Zrt. 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5. hello@barion.hu Telefonszám: +36 1 464 70 99 Tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013 Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192 https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato

3. A kezelt adatok köre: A vásárlással kapcsolatos adatok (pl. vásárlás összege, részletes kosártartalom) Átutalásos fizetés teljesítéséhez szükséges adatok (pl. telefonszám, e-mail).

4. Az érintettek köre: A Webáruházban vásárló online bankkártyás fizetési módot használó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A bankkártyás fizetés és az átutalás előkészítése és teljesítése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: általában a tranzakció lebonyolításától számított 8 évig, részletesebb tájékoztatás az adatfeldolgozó tájékoztatójában olvasható az alábbi internetcímen: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a szerződést megalapozó megrendelés teljesítése.  

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá a felhasználó/ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az Adatkezelő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a felhasználót. A felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:Személyes adat Az adatkezelés célja Név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása. A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó: A hírlevelek küldéséhez használt Mailchimp rendszer üzemeltetője: MAILCHIMP (MOSS No. EU372008134, Székhely: c/o The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308)

9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: • Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

11. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: – postai úton a 1106 Budapest, Fátyolka utca 4. címen, – e-mail útján az info@smalldetails.hu e-mail címen, – telefonon a +36304759993-as számon.

12. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

13. Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőnek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti, a gazdasági tevékenyégének promóciójához fűződő jogos érdeke.

14. Tájékoztatjuk, hogy • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.  

PANASZKEZELÉS

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 Vezeték-és keresztnév  – Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím – Kapcsolattartás.

Telefonszám-  Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím – Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

2. Az érintettek köre: A Webáruház honlapján vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: – postai úton a 6721 Szeged Feketesas u. 28.címen, – e-mail útján az info@egyedimedence.hu e-mail címen, – telefonon a +36305017742-as számon.

7. Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése, melyet a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése ír elő.

8. Tájékoztatjuk, hogy • köteles az azonosításhoz szükséges személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk, • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használata a felhasználó hozzájárulásához kötött. A vonatkozó tájékoztató a weboldal használatának megkezdésekor felugró ablakként jelenik meg.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa: Munkamenet sütik (session) 

Adatkezelés jogalapja:  Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, az érintett hozzájárulása 

Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Kezelt adatkör:  OCSESSID _utma _utmz currency hn-8dc5ed03 jrv language view6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelőnek a weboldal működtetésével megbízott közreműködői.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Instagram/LinkedIn stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/ Instagram/LinkedIn stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

6. A Facebook Inc. (a továbbiakban „Facebook”) hirdetési kampányok követéséhez, illetve méréséhez, valamint a webhelylátogatások alapján készített egyéni közönségek (remarketing) létrehozásához és a Facebook Analytics szolgálatás használatához egy Facebook Pixel nevű, rövid javascript (böngészőben futó programkód) kódrészletet használunk. A Facebook Pixel a weboldal látogatáskor munkamenethez kapcsolódó információkat gyűjt és továbbít a Facebook felé HTTP fejléceken keresztül – ilyen információk lehetnek a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a használt böngésző, a megtekintett oldal(ak) és a hivatkozás forrása. A Facebook ezeket az információkat a Pixel azonosító, illetve a Facebook cookie segítségével adott hirdetőhöz, illetve Facebook felhasználóhoz tudja kötni, így megállapítható az, hogy az adott látogató végzett-e valamilyen interakciót a hirdető bármelyik hirdetésével korábban, illetve, hogy megfelel-e bármilyen, hirdető által előzetesen meghatározott közönségattribútumnak, amely segítségével valamilyen hirdetési szegmensbe sorolható. A Facebook az összegyűjtött adatokat aggregált és anonimizált formában tárolja a saját adatközpontjaiban, maximum 180 napig.

A Facebook süti szabályzata: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Ha szeretné elutasítani a weben a Facebooktól és a rendszerben részt vevő egyéb vállalatoktól az online érdeklődésalapú hirdetéseket, keresse fel a European Interactive Digital Advertising Alliance webhelyét. Az elutasítást külön-külön kell elvégeznie mindegyik Ön által használt böngészőben.

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

1. Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a Webáruház honlapján megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.